Limited Use-vereisten voor onze App

Welkom bij WEBooking! We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw privacy en willen ervoor zorgen dat je begrijpt hoe we omgaan met gegevens die worden verkregen via Google Calendar. Hier zijn enkele belangrijke punten met betrekking tot ons gebruik van Google-gebruikersgegevens:

  • Dataverzameling: Onze app maakt verbinding met Google Calendar om specifieke informatie op te halen, zoals een lijst van kalenders en hun bijbehorende ID's, evenals gebeurtenissen (events) die de titel en datum/tijd bevatten. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om onze diensten te verbeteren en dubbele boekingen te voorkomen.

  • Gegevensgebruik: De gegevens die we verzamelen van Google Calendar worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden binnen onze app. Evenementen met titels die beginnen met "booking" worden niet gebruikt in ons boekingssysteem.

  • Weergave in de App: De verzamelde informatie wordt op twee plaatsen binnen onze app weergegeven. Op de voorpagina van ons boekingssysteem worden datums met Google Calendar-evenementen in rood gemarkeerd om dubbele boekingen te voorkomen en om beschikbaarheid aan te geven. In de achterkant, achter een beveiligde inlog, worden op de agenda-pagina Google Calendar-evenementen weergegeven op de bijbehorende datums met hun titel. Dit is enkel zichtbaar voor de betreffende klant zelf en niet voor andere gebruikers die aan dezelfde organisatie gekoppeld zijn.

  • Boekingsinformatie: Naast onze interne gegevensverwerking, voegen we boekingsinformatie toe aan de eerder genoemde kalenders. Deze informatie omvat de boekingsdagen, het aantal gasten, beschikbare slots, de boekingsdatum en het e-mailadres van de huurder. Dit stelt ons in staat om de boekingen nauwkeurig bij te houden en te communiceren met verhuurders.

We willen benadrukken dat we de gegevens die we verzamelen via Google Calendar op een verantwoorde en beperkte manier gebruiken, in lijn met het Google API Services User Data-beleid en de Limited Use-vereisten.

Voor meer informatie over ons privacybeleid, kun je ons Privacybeleid lezen.

Bedankt voor het vertrouwen in WEBooking!


(EN) Limited Use Requirements for Our App

Welcome to WEBooking! We place a high value on protecting your privacy and want to ensure that you understand how we handle data obtained through Google Calendar. Here are some key points regarding our use of Google user data:

  • Data Collection: Our app connects to Google Calendar to retrieve specific information, such as a list of calendars and their associated IDs, as well as events that contain the title and date/time. This information is used solely to enhance our services and prevent double bookings.

  • Data Use: The data we collect from Google Calendar is only used for specific purposes within our app. Events with titles that begin with "booking" are not used in our booking system.

  • Display in the App: The collected data is displayed in two places within our app. On the main page of our booking system, dates with Google Calendar events are highlighted in red to prevent double bookings and to indicate availability. On the backend, behind a secure login, Google Calendar events are displayed on the calendar page on their respective dates with their title. This is only visible to the respective client themselves and not to other users linked to the same organization.

  • Booking Information: In addition to our internal data processing, we add booking information to the aforementioned calendars. This information includes the booking days, the number of guests, available slots, the booking date, and the tenant's email. This allows us to accurately track bookings and communicate with landlords.

We want to emphasize that we use the data we collect from Google Calendar responsibly and in a limited manner, in line with the Google API Services User Data policy and the Limited Use requirements.

For more information about our privacy policy, you can read our Privacy Policy.

Thank you for trusting WEBooking!